trang thơ

thơ Tha Hương

Nông dân xã hội chủ nghĩa Nông dân không đất cấy trồng
Bởi vì nhà đảng dày công cướp ngày
Việt Nam nông nghiệp xưa nay
Tám Mươi (80%) dân số cấy cầy, nông gia
Bây giờ nhờ có đảng ta
Nông dân mất ruộng, mất nhà thảm thương!
Ruộng thành quán nhậu, hí trường
Thành nhà đảng bán cho rương đầy vàng
Dân mà uất ức, kêu than
Ðảng vu "chống đảng", đảng giam mút mùa!!!

%% Trở lại mục lục