Xuân Giáp Thân

Trúc Nam

Ðầu năm khai bút thảo đôi vần
Chúc thọ đồng bào Tết Giáp Thân.
Kết hợp trong ngoài thành một khối,
Vùng lên quét sạch lũ phi nhân.
Cứu dân thoát khỏi vòng oan nghiệt,
Dựng nước vinh quang giữa cõi trần.
Hạnh phúc vãn hồi trên đất Việt,
An bình thịnh trị khắp muôn dân.

%% Trở lại mục lục