Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc - Một chiến lược đấu tranh cho dân chủ


Nguyễn Văn Hiệp

Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc - Một chiến lược đấu tranh cho dân chủ Nguyễn Văn Hiệp

Gần đây một số người đã xuyên tạc lập trường Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc như là một chủ trương bắt tay với chính quyền cộng sản, đồng thời cũng có người nhân danh "hòa hợp hòa giải" để phụ họa cho chính quyền độc tài cộng sản tại Việt Nam. Để tránh mọi hiểu lầm, tôi, Nguyễn Văn Hiệp, thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một tổ chức chính trị đã không ngừng đề cao tinh thần Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc trong hơn hai mươi năm qua, được phép thay mặt Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên minh định như sau : Cụm từ "hòa hợp hòa giải" thường được những người nói trên sử dụng là một cụm từ luộm thuộm, vô nghĩa, không có chỗ đứng trong tiếng Việt.

Khi một dân tộc đã trải qua một xung đột đẫm máu thi hòa giải là điều kiện tất nhiên để đất nước có thể tồn tại và tiến tới. Hòa giải bằng cách hàn gắn những vết thương do cuộc xung đột để lại, ít nhất là phục hồi danh dự cho những người đã bị xúc phạm, trong tinh thần bình đẳng và tương kính. Hòa giải để có thể hòa hợp với nhau trong cố gắng xây dựng một tương lai chung. Hòa giải dân tộc phải đi trước và là điều kiện bắt buộc để có hòa hợp, hay đoàn kết dân tộc. Lập trường Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên xuất phát từ một tình cảm tự nhiên muốn đất nước có thể tồn tại và vươn lên, nhưng nó cũng là một chiến lược cho phép kết hợp mọi người dân chủ Việt Nam, thuộc mọi cương vị và mọi quá khứ chính trị, đồng thời cô lập để đánh bại tập đoàn độc tài đang cầm quyền. Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc là một lập trường tranh đấu, nó không thể lẫn lộn với thái độ đồng lõa với chế độ hiện nay trong mưu đồ danh lợi cá nhân. Với lý tưởng đấu tranh để thiết lập một thể chế dân chủ đa nguyên bằng những phương thức bất bạo động, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã, đang và sẽ đề cao tinh thần Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc trong nỗ lực tranh thủ sự hưởng ứng của mọi người dân chủ Việt Nam để cùng nhau đánh bại tập đoàn độc tài ngoan cố và đảm nhiệm sứ mạng làm lại đất nước trong tự do, dân chủ và giàu mạnh.

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lên án tập đoàn cầm quyền hiện nay đang ngoan cố duy trì chế độ độc tài và cũng lên án những ai, vì tham vọng cá nhân, đồng lõa với nó. Dân chủ là hướng đi bắt buộc của thế giới và cũng là tương lai rất gần của dân tộc, ngoan cố duy trì chế độ độc tài đảng trị là mù quáng, tiếp tay cho nó là một chọn lựa vừa bất lương vừa thiển cận.

Ngày 30 tháng 1 năm 2004

Thay mặt Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nguyễn Văn Hiệp